Privacybeleid

Dit “Privacybeleid” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Homeproved, met maatschappelijke zetel te Langestraat 207, 2240 Zandhoven, België en geregistreerd in het K.B.O. onder nummer BE0831.092.733 (hierna: Homeproved).

Lees dit Privacybeleid aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden. Door uw persoonsgegevens te delen op onze websites www.homeproved.com en www.homeproved.pro, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacybeleid en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Welke gegevens verwerken we over u?
Artikel 2 – Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Artikel 3 – Wie ontvangt uw persoonsgegevens?
Artikel 4 – Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
Artikel 5 – Uw rechten
Artikel 6 – Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Artikel 1 - Welke gegevens verwerken we over u?

Homeproved verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens van u:

 • Cookies - Bij ieder gebruik van onze website kunnen op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over u verzameld worden, met name uw IP-adres, surfgedrag, lokalisatie, apparaattype en de datum en duur van het gebruik van website of app. (Meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, vindt u in onze cookie statement).
 • Klantgegevens (bedrijf) - Als u klant bent van ons en een betalend profiel heeft op onze website, kunnen we de volgende klantinformatie over u verzamelen: Handelsnaam & juridische vorm, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, btw-nummer (ondernemingsnummer), website, hoofdactiviteit (activiteitscodes), specialisaties, taalcode, sociale media kanalen, oprichtingsdatum, openingsuren, liquiditeits gegevens en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt of die wij verkrijgen via partners zoals Graydon of Companyweb.
 • Zakelijke gegevens bedrijven - Als u geen betalende klant bent van ons maar wel een gratis, geclaimd account hebt, kunnen we de volgende informatie over u verzamelen: Handelsnaam & juridische vorm, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, BTW-nummer (ondernemingsnummer), website, hoofdactiviteit (activiteitscodes), specialisaties, taalcode, sociale media kanalen, oprichtingsdatum, openingsuren en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt, die wij van consumenten verkrijgen of die wij zelf publiekelijk terugvinden.
 • Lead gegevens - Wanneer u een bouwbedrijf heeft, maar geen klant bent kunnen wij volgende gegevens van u verzamelen: handelsnaam & juridische vorm, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, BTW-nummer (ondernemingsnummer), website, hoofdactiviteit (activiteitscodes), specialisaties, taalcode en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt. Dit is informatie die wij via publiekelijk toegankelijke kanalen hebben verzameld, zoals reclame op uw bedrijfswagen, website of sociale media.
 • Consumentengegevens - Als u gebruik maakt van de functionaliteiten op onze website door een review te plaatsen, verwerken wij uw naam en voornaam, gebruikersnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, foto, geslacht, taal, gegevens van uw sociale netwerken (bijvoorbeeld Facebook of Google+) en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt.
 • Communicatiegegevens - Als u ons belt, mailt of een contactformulier indient, kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft.

Artikel 2 - Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

1. Algemene doeleinden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend als volgt:

 • Cookies - om onze website te onderhouden en verbeteren, om persoonsgegevens op te nemen in statistieken en om IP-adressen te controleren ter bestrijding van valse profielen, met als rechtsgrond uw voorafgaande, expliciete toestemming.
 • Klantgegevens - om uw profiel op onze website te beheren en voor de levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met u, omdat wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben of omdat wij uw voorafgaande, expliciete toestemming hebben verkregen.
 • Zakelijke gegevens bedrijven - om uw profiel op onze website te vervolledigen en de transparantie ten aanzien van de consumenten te bevorderen, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang of uw voorafgaande, expliciete toestemming.
 • Lead gegevens - Om een zo goed en groot mogelijke representatie aan te kunnen bieden van Belgische bouwbedrijven en de consumentenervaringen bij deze bedrijven met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang.
 • Consumentengegevens - om contact met u op te nemen ter controle van de door u geplaatste review. Indien u een account aanmaakt gebruiken wij uw gegevens om uw account op onze website te beheren en om onze diensten aan u aan te bieden, waaronder het weergeven van uw reviews en het toegang bieden tot uw account en onze website. Wij verwerken deze gegevens met als rechtsgrond uw voorafgaande, expliciete toestemming.
 • Communicatiegegevens - om uw vraag of verzoek te kunnen behandelen, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact of contact per mail.

2. Direct marketing

We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten of personen die interesse getoond hebben in onze diensten, dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming in alle andere gevallen.

Als u dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen en wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor onze direct marketing doeleinden stopzetten, dan kan dat zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven, door te klikken op de link in elk van onze direct mailings of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.

Artikel 3 - Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

1. In bepaalde omstandigheden kunnen wij uw gegevens delen met derden en in sommige omstandigheden is dit verplicht:

 • overheidsinstanties, gerecht en politiediensten op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving,
 • financiële instellingen,
 • verzekeringsinstellingen,
 • boekhouder,
 • betaaldiensten, meer bepaald Stripe,
 • derde dienstverleners, meer bepaald Amazon Web Service, Nucleus Cloud Service, SendinBlue (e-mailmarketingservice), Pinterest, Google, Stripe,Facebook, Mouseflow en Algolia
 • partnerbedrijven, onder andere Offrea.

2. Homeproved doet gebeurlijk beroep op derden die persoonsgegevens bewaren buiten de Europese Economische Ruimte. Wij nemen daarbij alle mogelijke maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen en vereisen van deze derden dat zij uw gegevens even veilig verwerken als wij zelf doen:

 • Stripe Inc: naar de Verenigde Staten. Deze overdracht is onderworpen aan een intra-groep verwerkersovereenkomst.
 • Amazon Web Services (sectie Dublin maar ook toegang vanuit de Verenigde Staten): naar de Verenigde Staten: deze overdracht is onderworpen aan de vewerkersaddendum met SCCs.
 • Google: naar de Verenigde Staten (Google). Google is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield.
 • Facebook: naar de Verenigde Staten (Facebook). Deze overdracht is onderworpen aan een verwerkersaddendum met SCCs.
 • Pinterest: naar de Verenigde Staten. Deze overdracht is onderworpen aan een verwerkersaddendum met SCCs.
 • Mouseflow: naar de Verenigde Staten. Deze overdracht is onderworpen aan een verwerkersaddendum met SCCs.
 • Algolia: naar de Verenigde Staten. Deze overdracht is onderworpen aan een verwerkersaddendum met SCCs.

3. Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Wij zullen u in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar u begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Artikel 4 - Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en de wettelijke voorschriften:

 • Klantgegevens bewaren wij gedurende de klantrelatie en maximaal tien jaar nadien. Omwille van wettelijke verplichtingen bewaren wij bepaalde boekhoudkundige gegevens tien jaar. Indien de klantrelatie beëindigd wordt behouden wij echter alle gegevens (en enkel deze gegevens) die relevant zijn voor een algemeen profiel op onze website, tot aan het verzoek om het profiel te verwijderen, tenzij Homeproved aantoont dat de gegevens moeten worden verwerkt om redenen die zwaarder wegen dan de rechten en vrijheden van de persoon. Indien Homeproved dit kan aantonen, bewaren wij deze gegevens maximaal 30 jaar.
 • Zakelijke gegevens bedrijven bewaren wij tot aan het verzoek om het profiel te verwijderen, tenzij Homeproved aantoont dat de gegevens moeten worden verwerkt om redenen die zwaarder wegen dan de rechten en vrijheden van de persoon. Indien Homeproved dit kan aantonen, bewaren wij deze gegevens maximaal 10 jaar.
 • Lead gegevens bewaren wij tot aan het verzoek om het profiel te verwijderen, tenzij Homeproved aantoont dat de gegevens moeten worden verwerkt om redenen die zwaarder wegen dan de rechten en vrijheden van de persoon. Indien Homeproved dit kan aantonen, bewaren wij deze gegevens maximaal 10 jaar.
 • Consumentengegevens bewaren wij tot aan het verzoek om het account te verwijderen. Gegevens van uw sociaal netwerk bewaren wij zolang uw account gekoppeld is aan uw profiel op het betreffende sociaal netwerk.
 • Communicatiegegevens bewaren wij zolang dit nodig is om de vraag of het verzoek te beantwoorden en maximaal tien jaar nadien.

Artikel 5 - Uw rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar info@homeproved.com, per post naar Langestraat 207, 2240 Zandhoven of via het contactformulier op onze website.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

U kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 6 - Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. Al onze systemen zijn beveiligd met een login en wachtwoord en SSL-certificaten, awareness training van ons personeel, encryptie, antivirussoftware & toegangsbeheer tot de back-end.

In geen geval kan Homeproved aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.