Juridisch advies

Problemen met een vakman waar je samen niet uitkomt?

Stap 1
Verstuur een ingebrekestelling

Wanneer onderling overleg niet helpt kan je actie ondernemen door de aannemer schriftelijk in gebreke te stellen / aan te manen. In deze brief schrijf je zeer duidelijk wat je de aannemer exact verwijt en wat hij dient te doen om de situatie op te lossen. Je kan hierbij ook een tijdspanne geven waarin hij dat dient te doen.

Een voorbeeld: de aannemer installeert de ramen met een verkeerde kleur: je schrijft dus dat hij de ramen met een verkeerde kleur heeft geplaatst en je maant hem aan om binnen de 14 dagen de juiste ramen te komen plaatsen

Nuttig is je klachten ordelijk te bundelen en indien mogelijk, de bewijzen toe te voegen.

Een voorbeeld van bewijs: je voegt kopie van de aannemingsovereenkomst toe samen met een kleurenfoto van het verkeerde raam

Heb je schade geleden door de foutieve actie van je aannemer, dan vermeld je dat best, samen met het bedrag van de schadevergoeding dat je wenst te bekomen. Een berekening van deze schade en de bewijsstukken voeg je best toe. Is de omvang van de schade nog niet helemaal duidelijk, dan kan je hiervoor voorbehoud maken.

De bedoeling is dat je ingebrekestelling de aannemer bereikt. Daarom wordt gebruik gemaakt van een aangetekende brief. Je kan ook perfect de aannemer per e-mail in gebreke stellen. Antwoordt hij hier op dan is het duidelijk dat hij deze ontvangen heeft; antwoordt hij niet, dan blijft er wel onzekerheid bestaan en is een aangetekende brief de beste oplossing.

Stap 2
Contacteer de Verzoeningscommisie Bouw

Komt de aannemer binnen de door jou gevraagde termijn niet met een redelijk voorstel op de proppen, dan kan je in sommige gevallen de de hulp inroepen van de Verzoeningscommissie Bouw. Voorwaarde is dat de aannemer hiermee akkoord gaat.

Deze commissie komt enkel tussen in de technische geschillen die rijzen tussen u als consument en de aannemer die betrokken is bij particuliere bouw– of renovatiewerken. Het gaat dus over de slechte uitvoering van het werk op zich. Heb je louter een juridisch probleem met de aannemer, dan zal de commissie niets voor jou kunnen doen.

Op een zitting waarbij iedereen wordt samengeroepen, luistert de commissie naar de argumenten van u en de aannemer en bestudeert zij de zaak. Zij zal vervolgens een onafhankelijk expert aanstellen die de werken zal inspecteren en een technisch verslag zal opstellen dat bindend is, ook in de rechtbank. Deze expert tracht tevens de partijen te verzoenen.

Dit alles zou maximaal 6 maanden mogen duren.

Wordt er op basis van het verslag geen verzoening bereikt, dan stopt het verhaal. Je hebt dan een technisch verslag dat je voor de rechtbank kan gebruiken. De commissie of de expert zal dus geen beslissing over het geschil nemen. Zij is geen rechtbank en zal de zaak ook niet juridisch onderzoeken.

Een eenvoudige basisexpertise kost een 333 euro per partij, voor bijkomende daden zal het bedrag verhogen; bij een complexe expertise rekent men een uurloon van 100 euro/uur plus administratiekosten.

Meer informatie over de verzoeningscommissie vindt u hier.

Stap 3
Het geschil oplossen bij een bemiddelaar

Geraak je er onderling niet uit, dan kan verdere bespreking in het bijzijn van erkend bemiddelaar een oplossing bieden. Een erkend bemiddelaar kent de technieken die nodig zijn om mensen verbindend te laten communiceren.

In een volledig vertrouwelijk kader laat de bemiddelaar zowel jou als de aannemer om de beurt aan het woord en wordt er gezocht naar de gemeenschappelijke belangen. Dit kan 1 of meerdere samenkomsten vergen maar bedoeling is hierbij dat de partijen zelf met een oplossing naar boven komen. De bemiddelaar faciliteert hier enkel bij. Wordt een oplossing gevonden, dat wordt dit in een schriftelijke overeenkomst gegoten en is dit ook bindend en afdwingbaar (na een administratieve goedkeuring door de rechtbank).

Meer en meer wordt beroep gedaan op bemiddeling als conflictoplossende techniek, zeker bij minder grote geschillen. Ook rechtbanken stellen soms een bemiddelaar aan in plaats van zelf de zaak te behandelen.

De kosten van een bemiddelaar variëren van gemiddeld 80 tot 150 euro /uur.

Meer informatie over bemiddeling vindt u hier (website JVDF)

Stap 4
Naar de rechtbank gaan

Iedereen wiens rechten geschonden zijn heeft het recht om naar de rechtbank te stappen. Via een dagvaarding betrek je de aannemer in een gerechtelijke procedure waarbij de rechtbank een bindend en afdwingbaar vonnis zal uitspreken.

Betreft het een technisch geschil, dan zal de rechtbank een expert aanstellen die ter plaatse komt en een advies voor de rechter opstelt.

Sowieso zal je al je argumenten op papier dienen te zetten en ook de bewijsstukken geordend toe te voegen. Een procedure voor de rechtbank kan tijdrovend en kostelijk zijn maar leidt wel tot een afdwingbaar resultaat. Het zal de partij zijn die ongelijk krijgt, die de gerechtskosten en de kosten van de expert uiteindelijk zal dienen te betalen.

Meer informatie hierover vindt u hier (website JVDF)

Neem contact op met een advocaat: