Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1. Identificatie

Wij zijn:

Homeproved bv
Langestraat 207,
2240 ZANDHOVEN

E-mailadres: info@homeproved.com
Telefoonnummer: 03.207.07.01
Ondernemingsnummer: 831.092.733
BTW-nummer: BE0831.092.733
Bankrekeningnummer: BE40 0018 7561 7763

In deze algemene voorwaarden (hierna te noemen de “Algemene voorwaarden”) verwijzen de woorden “wij”, “ons”, “onze” naar Homeproved.

Artikel 2. Algemeen

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Homeproved-websites Homeproved.com & Homeproved.pro (hierna te noemen de “Website”).

De dienstverlening van de Website bestaat uit het verzamelen en publiceren van klantenreviews voor bedrijven die klant zijn bij ons (hierna te noemen de “Klant”) maar ook van bedrijven die geen klant zijn van ons (hierna te noemen het “Bedrijf”). Naar beide categorieën van bedrijven zal hierna verwezen worden als de “Gereviewde”. Deze klantenreviews zijn een door een klant geplaatste beoordeling van een Gereviewde, inclusief de ingevulde persoonlijke informatie (zoals (voor)naam, woonplaats, leeftijd, afgenomen dienst of product) en/of het gekochte product (dienstenreview en/of productreview) (hierna te noemen de “Review”).

De Algemene voorwaarden worden geacht alle andere bedrijfsvoorschriften, beleidslijnen en richtlijnen te bevatten waarnaar hierin wordt verwezen of die wij op andere wijze kunnen publiceren op onze Website (als zodanig kunnen deze regels, beleidslijnen en richtlijnen van tijd tot tijd worden aangepast) inclusief zonder beperking onze privacybeleid

Met uw gebruik van de Website aanvaardt u gebonden te zijn aan de Algemene voorwaarden. Indien u de Algemene voorwaarden niet aanvaardt, dan wordt u vriendelijk verzocht om de Website verder niet meer te gebruiken. Uw registratie als gebruiker vereist uw expliciete aanvaarding van deze Algemene voorwaarden.

Wij mogen te allen tijde en zonder kennisgeving de Algemene voorwaarden herzien of wijzigen of, naar eigen keuze en zonder kennisgeving, de Website sluiten, aanpassen, updaten of reorganiseren. Als Gebruiker aanvaardt u dat de alsdan geldende Algemene voorwaarden op u van toepassing zijn. Elke herziening of wijziging van de Algemene voorwaarden wordt vermeld op de Website. De Gebruikers aanvaarden dat het voortgezette gebruik van de Website na elke geplaatste, aangepaste versie van de Algemene voorwaarden een aanvaarding is van de gewijzigde Algemene voorwaarden. Als u bezwaar maakt tegen onze wijzigingen, kunt u uw profiel op elk moment verwijderen.

Artikel 3. Account

3.1 Het is enkel toegestaan aan rechtspersonen of natuurlijke personen die meerderjarig zijn in de jurisdictie van hun woonplaats en die een goed of dienst hebben aangekocht bij een Gereviewde om een beoordeling te plaatsen (hierna te noemen de “Gebruiker”).

3.2 U heeft de mogelijkheid om een profiel aan te maken en u te registreren als gebruiker.

U verklaart dat alle door u verstrekte persoonsgegevens volledig, waarheidsgetrouw en accuraat zijn. Indien ons ter kennis komt dat u deze verplichting niet naleeft, hebben wij het recht uw profiel en alle door u gedeelde reviews te verwijderen.

Bij het aanmaken van het account kiest de Gebruiker zijn eigen gebruikersnaam die publiekelijk zichtbaar is wanneer de Gebruiker een review schrijft of hier commentaar op geeft. Graag wijzen wij de Gebruiker er dus op dat hij hierbij de nodige achtzaamheid toepast om al dan niet identificeerbare gegevens op te nemen in zijn gebruikersnaam. Het is de Gebruiker niet toegestaan om een gebruikersnaam te kiezen die aanstootgevend of beledigend is, het woord ‘admin’, ‘beheerder’ of een gelijkaardige term bevat of die kenmerken bevat van persoonsnamen of een derde zijn eigendom waarop de Gebruiker geen rechten heeft.

Bij het aanmaken van zijn profiel kiest de Gebruiker zijn eigen wachtwoord dat de Gebruiker tezamen met zijn e-mailadres gebruikt voor het inloggen op zijn account op de Website. Het wachtwoord is persoonlijk en de Gebruiker mag het niet overdragen of op een andere manier beschikbaar maken aan anderen. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om ervoor te zorgen dat het wachtwoord niet in handen van derden valt. Indien de Gebruiker merkt dat de veiligheid van het wachtwoord in gevaar is of kan zijn, is de Gebruiker verplicht dit aan ons te melden. Wij kunnen en zullen het wachtwoord wijzigen indien het risico bestaat dat de veiligheid van het wachtwoord in gevaar is gebracht of wordt gebruikt in strijd met de Algemene voorwaarden.

3.3 Het profiel is persoonlijk en mag niet aan anderen worden overgedragen.

3.4 Wij hebben te allen tijde het recht om, zonder kennisgeving en onder alle voorbehoud, het profiel van de Gebruiker te verwijderen, op te schorten of te wijzigen in geval van daadwerkelijke of vermoede schending van deze Algemene voorwaarden of het toepasselijk recht. Bij verwijdering van zijn profiel zal de Gebruiker niet langer toegang hebben tot de diensten op de Website die de registratie en/of het inloggen als Gebruiker vereisen. Wanneer wij de Gebruiker zijn profiel verwijderen, behouden we ons het recht voor om de Reviews die de Gebruiker op de Website heeft geplaatst, te verwijderen.

3.5 De Gebruiker mag zichzelf geen toegang verschaffen of pogen toegang te verschaffen tot de onderdelen van de Website die gebruikersregistratie vereisen indien de Gebruiker geen account heeft.

Artikel 4. Reviews

4.1 Homeproved biedt de Gebruiker de mogelijkheid om via de Website een Review achter te laten.

4.2 De Gebruiker zijn Review (inclusief persoonlijke informatie) kan worden gepubliceerd op de Website, de website of andere media van de Klant en in zoekmachines en/of websites van andere partners van ons welke op de Website bekend worden gemaakt. Deze partners kunnen van tijd tot tijd wijzigen.

Het is een Bedrijf uitdrukkelijk verboden om de Reviews zelf te publiceren of te verspreiden op en via haar website of andere media en communicatiemiddelen.

4.3 De Gebruiker garandeert dat alle Reviews die hij plaatst op de Website juist en waar zijn (waar hij feiten vermeldt), oprecht zijn (waar hij een mening verkondigt), en wettig en conform de Algemene voorwaarden zijn.

4.4 Wij mogen bij de Gebruiker te allen tijde informatie opvragen over de Review, inclusief documentatie ter ondersteuning van de informatie in de Review. Zo dient de Gebruiker te documenteren dat de Review gebaseerd is op een werkelijke ervaring met een aankoop of dienst in een bestaande klantenrelatie met de Gereviewde waarover de Review gaat. Dit kan de Gebruiker doen aan de hand van een bestelbon, een factuur, een offerte en/of screenshots van de communicatie tussen de Gebruiker en de Gereviewde.

4.5 Deze Website is tot stand gekomen om bedrijven en consumenten in contact te brengen met elkaar door het delen van zowel positieve als negatieve beoordelingen. Hierbij stellen wij zowel de Gebruiker zijn belangen als de belangen van de Gereviewde voorop. Indien er een Review geplaatst wordt die de reputatie van de Gereviewde ten onrechte schaadt of kan beschadigen, dan zien wij ons genoodzaakt hiertegen op te treden. Wij mogen reviews steeds naar eigen goeddunken verwijderen of niet publiceren.

Indien het ons bekend wordt dat een Review strijdig is met de geldende wetgeving en/of de Algemene voorwaarden, dan zijn wij gerechtigd om de betreffende Review te verwijderen of kunnen wij weigeren deze te plaatsen, zonder dat de Gebruiker recht heeft op enige vorm van schadevergoeding. Afhankelijk van de aard van de schending kunnen wij de benadeelde partij en/of de autoriteiten op de hoogte stellen van de schending. Ons recht op verwijdering is niet gebonden aan enige uitleg, hoewel wij ernaar zullen streven om de Gebruiker te informeren over de verwijdering en de reden ervan.

4.6 De Gereviewde is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Reviews.

4.7 Door een Review op de Website te plaatsen verleent de Gebruiker ons een eeuwigdurend, wereldwijd, onherroepelijk, niet-exclusief en onbeperkt recht om de Review in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden te gebruiken en over te dragen. De Gebruiker heeft geen recht op de betaling van royalty’s of andere vergoedingen of honoraria verbonden aan deze Reviews.

4.8 De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om de verwijdering van zijn Review te eisen.

Artikel 5. Inhoud reviews en aansprakelijkheid

De Gebruiker is als enige aansprakelijk voor de inhoud van de Reviews en garandeert dat:

 • de Gebruiker enkel in eigen naam een Review post;
 • de Review wettig is en conform de Algemene voorwaarden;
 • de inhoud van de Review niet vals, bedrieglijk, frauduleus, pornografisch, onwaar of op andere wijze onrechtmatig en/of in strijd met de nationale en internationale wetgeving is;
 • de inhoud van de Review niet seksueel, politiek of raciaal getint is;
 • de Gebruiker met de Review anderen (zoals de Gereviewde waarover de Gebruiker een Review geeft) niet onvriendelijk behandelt, bijvoorbeeld door het plaatsen van discriminerende, haatdragende, lasterlijke, obscene, aanstootgevende, intimiderende, bedreigende of beledigende teksten;
 • de Gebruiker met de Review geen inbreuk maakt op de rechten van anderen, inclusief intellectuele eigendomsrechten;
 • de Review uitsluitend gebaseerd is op de Gebruiker zijn eigen ervaring met de Gereviewde. Om de betrouwbaarheid van de Reviews te waarborgen zijn wij gerechtigd om, steekproefsgewijs, via e-mail en per telefoon contact met de Gebruiker op te nemen om een bewijs te overleggen waaruit blijkt dat de Gebruiker klant van de Gereviewde is (geweest);
 • de Review niet bedoeld is als reactie op andere Reviews;
 • de Review enkel en alleen gaat over de Gereviewde en/of het product / in de Review niet verwezen wordt naar concurrerende organisaties van de Gereviewde;
 • de Review en Website niet gebruikt wordt als promotiemiddel voor bijvoorbeeld andere ondernemingen, uzelf of producten die de Gebruiker te koop aanbiedt;
 • de Review geen persoonsgegevens, of andere beschrijvingen bevat die te herleiden zijn tot een persoon anders dan de Gebruiker;
 • de Review onschadelijk is in technisch opzicht (inclusief maar niet beperkt tot computervirussen, logic bombs, Trojan horses, worms, schadelijke onderdelen, corrupte data of andere malware, schadelijke data of gedrag);
 • de Gebruiker de belangen en de goede naam van ons en de Website in het bijzonder, niet zult schaden.

Artikel 6. Klachten van de Gereviewde

6.1 Indien een Gereviewde of een andere derde van mening is dat de Gebruiker zijn Review in strijd is met de Algemene voorwaarden, kan de Gereviewde ons per mail verzoeken om de Gebruiker zijn Review te verwijderen. Wij zullen de Gebruiker zo spoedig mogelijk per mail van de klacht op de hoogte stellen en de Gebruiker in de gelegenheid stellen om verweer te voeren. De klacht zal vervolgens binnen veertien dagen worden afgehandeld. Indien de Gebruiker niet reageert binnen deze termijn van 14 dagen, dan zullen wij de Review verwijderen van de Website.

Indien de Gebruiker en de Gereviewde niet tot een minnelijke oplossing komen en er geen bewijzen voorgelegd kunnen worden die het gelijk van één der betrokken partijen kunnen staven, dan zullen wij de Review slechts verwijderen indien er voldoende vermoeden is dat de Review vals is en dat ze enkel geplaatst werden met het opzet om schade toe te brengen. Wij beoordelen de situatie naar ons best vermogen maar zijn in geen enkel opzicht bemiddelaar of (scheids)rechter en kunnen dus ook niet aansprakelijk gesteld worden voor onze uiteindelijke keuze.

Indien de Gebruiker een anonieme Review geplaatst heeft en zijn anonimiteit wenst te behouden, is een minnelijk overleg tussen de Gebruiker en de Gereviewde niet mogelijk en zullen wij proberen te mediëren in de mate van het mogelijke. Na het horen van beide partijen zullen wij eenzijdig beslissen of er voldaan is aan de geloofwaardigheid van de Review, of dat er sprake is van een schending van de wet of van de Algemene voorwaarden. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden door de Gebruiker, noch door de Gereviewde, voor alle directe en indirecte schade die volgt uit onze beslissing.

6.2 2 Tijdens de behandeling van de klacht wordt de Review (tijdelijk) verwijderd.

Artikel 7. Disclaimer en vrijwaring

7.1 De Website, content en diensten aangeboden op de Website worden ‘as is’ verstrekt en wij geven geen garanties met betrekking tot de content of juistheid van de Reviews of de Website en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onze eigen of andermans verwijdering of blokkering van de Review. Wij mogen te allen tijde naar eigen goedvinden en zonder enige aansprakelijkheid content van de Website verwijderen. Wij sluiten expliciet alle voorwaarden, garanties en andere algemene voorwaarden uit welke anderszins mogelijk zouden voortvloeien uit de wet, het gewoonterecht of de redelijkheid en billijkheid.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de Reviews.

7.2 Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voorschade door het gebruik van de Website, inclusief (maar niet beperkt tot) (i) financiële schade, commerciële schade, reputatieschade productieverliezen, winst- of inkomstenderving, verlies van contracten, omzet, handel, zakelijke kansen, verlies of corruptie van gegevens of herstel van gegevens, goodwill, beveiligingsinbreuken ten gevolge van een storing in telecommunicatie van derden en/of het internet, verwachte besparingen of inkomsten (ongeacht of het directe, indirecte of gevolgschade betreft), voor verlies van informatie of data; (ii) verlies of schade voortvloeiend uit aansprakelijkheden jegens derden (ongeacht of dit directe, indirecte of gevolgschade is) of (iii) alle indirecte of gevolgschade of verlies van welke aard dan ook.

De Gebruiker vrijwaart ons van claims die tegen ons ingesteld kunnen worden ten gevolge van de schending door de Gebruiker van de Algemene voorwaarden of geldende wetgeving. De Gebruiker dient ons te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor claims of verliezen door claims van derden die tegen ons ingesteld kunnen worden ten gevolge van de Gebruiker zijn Review.

7.3 De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij geen zeggenschap hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Wij raden de Gebruiker en de Gereviewde bijgevolg expliciet aan om de algemene voorwaarden en de privacybeleid van de websites of pagina’s van derden door te nemen.

Artikel 8. Privacy

Wij erkennen het belang van de privésfeer.

Wij voeren verschillende soorten verwerkingen uit van persoonsgegevens in verband met het gebruik van de Website. Alle informatie over deze persoonsgegevensverwerking kan u terugvinden in onze privacybeleid.

Door deze Algemene voorwaarden te aanvaarden, bevestigt u dat u onze privacybeleid heeft gelezen en aanvaard.

U heeft voor alle persoonlijke gegevens te allen tijde het recht op inzage en op wijziging en het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketingdoeleinden via info@homeproved.com.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten met betrekking tot de Website (waaronder maar niet gelimiteerd tot de Website, de inhoud van de Website, Reviews, afbeeldingen, vormgeving en overige materialen) berusten bij ons en/of haar licentiegevers. Er vindt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats. Zo blijven bijvoorbeeld de Reviews te allen tijde exclusieve eigendom van ons en mogen zij slechts na een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord gebruikt worden dan door onszelf of een Klant.

9.2 De Gebruiker en de Gereviewde mogen de Website uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in deze Algemene voorwaarden staan beschreven. De Gebruiker en de Gereviewde zijn niet gerechtigd (onderdelen van) de Website op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, wijzigen, of op welke wijze dan ook in ander materiaal, een andere website of andere software of dienst te verwerken of te embedden, te onderwerpen aan reverse engineering, afgeleide producten of diensten te creëren danwel anderszins te gebruiken anders dan conform het doel van de overeenkomst.

9.3 De Gebruiker staat ervoor in dat zijn Review of andere door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen publiekelijk en aan ons ter beschikking te stellen.

9.4 Alle bedrijfsnamen, merken en andere bedrijfskenmerken op de Website zijn eigendom van ons of derde partijen (anders dan de Gebruiker) en mogen enkel gebruikt worden voor zakelijke doeleinden na voorafgaande en schriftelijke goedkeuring van respectievelijk ons of de externe partij.

Artikel 10. Duur en beëindiging

De Gebruiker kan zijn account te allen tijde verwijderen. Ook wij mogen de Gebruiker zijn recht op toegang tot en gebruik van de diensten aangeboden op de Website te allen tijde beëindigen zonder dat wij hiervoor een reden moeten geven en zonder dat wij hiervoor aansprakelijk gesteld kunnen worden. Indien wij hiertoe beslissen houden de rechten die de Gebruiker zijn verleend met onmiddellijke ingang op te bestaan. De Algemene voorwaarden blijven geldig na beëindiging van de Gebruiker zijn account.

Artikel 11. Deelbaarheid

Telkens wanneer dit mogelijk is, zal elke bepaling van de Algemene voorwaarden worden geïnterpreteerd op een manier dat deze uitwerking heeft en geldig is ingevolge het toepasselijk recht. Indien een bepaling van de Algemene voorwaarden echter als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zullen de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden niettemin volledig van kracht blijven en zal de niet-afdwingbare bepaling worden vervangen door een geldige of afdwingbare bepaling.

Artikel 12. Toepasselijk recht en rechtsgebied

12.1 Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

12.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Website worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen die hiertoe territoriaal bevoegd zijn.

Artikel 13. Contactgegevens

Voor alle vragen en/of klachten kunt u terecht bij onze klantendienst.

Mail naar info@homeproved.com.

Deze Algemene voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 22 oktober 2020.