Wat zijn registratierechten?

Registratierechten, ook wel schrijfgeld genoemd, zijn extra belastingen die de overheid heft bij de registratie van documenten zoals notariële akten (schenkingsakten, leningsakten, verkoopakten,…) en onderhandse overeenkomsten die ter registratie worden aangeboden. Bij de aankoop van onroerend goed moet u dus ook registratiekosten betalen.

 

Registratiekosten bouwgrond en registratiekosten woning

Registratierechten moeten worden betaald als men een woning, een appartement of een bouwgrond koopt. In Vlaanderen betaalt men bij de aankoop van kleine woningen met een kadastraal inkomen kleiner dan 745 euro 5 % van de verkoopwaarde, men spreekt dan van een ‘klein beschrijf’. Bij een ‘groot beschrijf’ is dat 10 % van de verkoopwaarde. Wie een woning koopt en geen andere woning of bouwgrond bezit, moet geen registratierechten betalen op de eerste 12 500 euro van de aankoopsom. De persoon moet dan wel binnen de twee jaar van deze woning zijn hoofdverblijfplaats maken, voor een bouwgrond geldt een termijn van vijf jaar. Hou dus bij het afsluiten van een lening rekening met het feit dat je registratierechten zal moeten betalen.

Meeneembaarheid van registratierechten

In bepaalde gevallen zijn de registratierechten ook ‘meeneembaar’. Als u al een huis heeft gekocht en een paar jaar later verhuist, hoeft u niet noodzakelijk meer de volle pot te betalen. Indien u in het Vlaamse Gewest een woninghoofdverblijfplaats heeft gekocht en besluit die woning later te verkopen en een andere woninghoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest te kopen, dan kunt u de registratierechten in mindering brengen die u voor die eerste woning hebt betaald, tot maximum 12 500 euro. U kan eveneens van deze vermindering genieten indien u al uw rechten in die eerste woning afstaat.

Compromis verkoop woning of bouwgrond

Het is normaal de koper die betaalt, maar koper en verkoper kunnen wel een contract opstellen waarin ze zich er bijvoorbeeld toe verbinden om elk de helft te betalen. Die overeenkomst blijft echter tussen de partijen onderling. De ontvanger eist de registratierechten altijd van diegene die de verkoopovereenkomst ter registratie aanbiedt. Zoals voor de meeste fiscale bepalingen zijn ook voor de niet-naleving van de regels betreffende de registratierechten fiscale boeten voorzien.

Vlaamse bevoegdheid, federale inning

De wetgeving inzake de registratierechten is hoofdzakelijk een Vlaamse bevoegdheid, de inning is echter nog steeds een Federale bevoegdheid. Registratierechten worden geïnd door de federale Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen (AKRED – sector Registratie en Domeinen). De nieuwe naam is Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (A.A.P.D.). Deze administratie ziet ook toe op de wetgeving en de interpretatie ervan.

05/01/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?